A ENTREVISTA DE TRABALLO


A primeira regra de calquera candidato é a preparación da entrevista de traballo.

É fundamental recopilar toda a información que poidamos sobre a empresa, e se é posible, 

sobre o entrevistador.

O mellor é recopilar información sobre a empresa, os seus produtos, situación no mercado, 

volumen de mercado e outros datos interesantes.

- Debemos reflexionar sobre o noso perfil laboral e persoal  (autoentrevista):

        ¿Cales son os meus méritos e cualidades para optar a ese emprego?

        ¿Que factores poden distinguirme do resto dos candidatos?

        ¿Que me leva a optar a ese emprego e que podo aportar á empresa?Recomendacións:


-A hora da entrevista é mellor pola mañán pero non debemos plantear obxecións.

-Debemos chegar con 10 minutos de antelación para familiarizarse co lugar e tamén 

podemos obter información vendo algunha publicación. A puntualidade é moi impor-

tante.

- O tono de voz debe ser axeitado- nin moi alto nin moi baixo- e debemos procurar 

mostrarnos con naturalidade.

-Debemos ser sinceros e naturais, con certa espontaneidade pero baixo control, 

distendidos.

-Debemos ser coherentes co que manifestamos no currículo, sen caer en contra-

diccións. 

-Trataremos de evitar expresións dubitativas (no sé, un poco, quizás....)

-Non criticaremos nin empresas anteriores nin xefes anteriores.

-Esforzarnos en escoitar. Respetar os silencios. Non é un concurso.

Os instantes finais dunha entrevista poden ser unha trampa letal, cando un se relaxa por superar o trance o entrevistador pódete observar tal e como ti eres.


A linguaxe corporal di máis que a verbal dunha persoa.

En primeiro lugar o aspecto da persoa non debe resultar chamativo. As prendas de vestir 

deben ser discretas.

Tampouco debemos presentarnos despeinados nin con barba de dous días ou con maqui-

llaxe excesivo. Tamén debemos ter en conta para o posto en concreto que é, non todos 

teñen os mesmos requisitos.
CLAVES PARA LA CORRECTA ENTREVISTA DE TRABAJO+ Sexa puntual, non chegue nin demasiado pronto-non parecer ansioso- nin tarde.

+ Preséntese de manera correcta, cun apretón de mans firme.

+ Leve sempre unha copia do C.V. 

+ Intente informarse sobre a empresa mentras espera.

+ Escoitar é fundamental.

+ Mostrar interés polo que se escoita.

+ Falar de forma clara, pausada e con frases curtas.

+ Non cruzar os brazos nin recostarse sobre o asento. Forma natural, correcta.

+ Preguntar polo paso seguinte no proceso.

+ Sexa agradecido polo tempo adicado.       
     TIPOS DE ENTREVISTAS: -Entrevista estruturada.-  O entrevistador ten unhas características do candidato ideal que

busca e vai  comparando as habilidades e experiencias coas que tería que desempeñar no

posto de traballo.


-Entrevista non estruturada.- Aínda que pode ter a idea de candidato ideal non da instru-

cións da área específica a cubrir.


-Entrevista mixta.- Hai unha serie de preguntas estruturadas que permiten a comparación 

entre os candidatos e outras non estruturadas que permiten o coñecemento inicial das 

características  do candidato.


-Entrevistas múltiples.-  Nestas primeiras entrevistas queren información sobre as carac-

terísticas básicas e habilidades do candidato.


-Entrevistas de tensión.-  Xeneran tensión no candidato: critican as súas opinións, in-

terrompen a súa conversa, gardan silencio durante moito espazo de tempo.


-Entrevista circunstancial.-  Simulanse situacións de traballo que teñen que resolver.


Entrevista de grupo.-  Poden ser entrevistas por máis dunha persoa da empresa , nas 

que cada un representa un papel ou tamén poden dúas ou máis persoas entrevistar a un 

grupo de candidatos.TÉCNICAS DE ENTREVISTA¿QUE FACER CANDO CHE DIGAN FÁLEME SOBRE VOSTEDE?


Esta é unha das preguntas máis frecuentes que che poden facer nunha entrevista.

É unha oportunidade que se lle concede  á persoa para relaxarse, escoitar e ver a onde 

debe encamiñar a entrevista. Pero pode encerrar perigos para o candidato.

As respostas dadas neste momento van a xogar un papel moi importante na decisión do 

recrutador.

O entrevistador está buscando un marco xeral no que se vai a desenvolver a entrevista. 

Debemos ter preparada unha resposta para esta pregunta e con distinto tempo de dura-

ción, 2,5 ou 10 minutos. Nós podemos encamiñar as respostas cara os aspectos que nos

resulten máis ventaxosos.


Exemplo de marco para a resposta:


1- Breve mención ao momento profesional actual.


2.-Describir a evolución ata chegar ó momento presente.

      Deberá incluír algún problema surxido e como se resolveu e os logros obtidos.
      Debemos plantexar o reto ou problema, o enfoque (ou pensamento crítico ) e os
      resultados.

3.- Achegar un peche, único para cada situación, no que argumentar a razón                      principal   pola que  seríamos un bo candidato para esa empresa.


4.-Ser breve é unha virtude, non ser excesivo.
Mellor preguntar de canto tempo dispoñemos para falar de nós.
http://www.capacity.es/2015/03/como-responderias-la-pregunta-hablame.htmlDEZ PREGUNTAS TRAMPA NUNHA ENTREVISTA


¿ Cal é o teu maior defecto? Son moi perfeccionista . 

Esta é unha resposta moi utilizada. Non é un defecto, é  unha cualidade. 


Existen moitas fórmulas para confesar defectos sen arruinar a entrevista.


1-Cústame tomar decisións- Estás falando dun defecto pero ao mesmo tempo estás

amosándote como unha persoa reflexiva que toma tempo para decidir.


2-Segundo os teus amigos, cales son os teus maiores defectos?

Son un pouco orgulloso e moléstanme as críticas.

Estás demostrando sinceridade e ó admitir que che molestan as críticas estás demostrando

que as estás admitindo. Nunca debemos utilizar "sempre" ou "moi" cando nos refiramos 

a defectos, senón "ás veces", "un pouco".


3- Como despidirías a alguén do traballo?

Mirándolle aos ollos (indica nobreza) e facendolle ver que un cambio de rumbo iría máis 

acorde coa súa personalidade.4-Que é máis importante os cartos ou o traballo?

Prefiro gañar menos e estar a gusto no traballo.


5- Se che encargan un traballo que non che gusta, que farías?

Aguantarme, fíxeno moitas veces.


6-Que é o que máis che molesta dos teus compañeiros de traballo?

As queixas, non quero escoitar queixas todo o día, sempre lles digo que sexan positivos.


7-Tes algún punto cego que non está desenvolvido?

Non o coñezo pero se existe non me importaría que mo sinalaran, gústame emendar os 

erros.


8-En que ocasións mentirías?

Para non ferir a un compañeiro, pero prefiro decir a verdade se vexo que así podo corrixir

un erro.


9-Cal foi a túa maior frustración profesional?

A resposta debe amosar que non es unha persoa rencorosa e que sempre se aprende dos 

experiencias negativas.


10-Tes algunha pregunta?


Pregunta cal é a política de promoción , se hai plans de formación ..., pero nunca preguntes

o horario.
http://www.capacity.es/2015/01/mas-de-cien-preguntas-que-te-pueden.htmlA COMUNICACIÓN NON VERBAL 


A maior porcentaxe da imaxe que proxectamos de nós mesmos é a través da comunicación

non verbal, entre un 60-70% . Polo tanto é máis importante que as palabras: os xestos, a 

apariencia, a postura, a mirada e a expresión.

Moitas veces, cando coñecemos a unha persoa, algo inconsciente dinos se nos gusta ou 

non nos gusta. Eso é o que nos transmite a súa linguaxe corporal. Polo tanto os xestos, 

miradas, comportamentos poden facer que nos sintamos cómodos ou incómodos.

A linguaxe non verbal é en parte innata, en parte aprendido e en parte imitativo.


En xeral as distintas partes do corpo traballan unidas para amosar a mesma mensaxe.

Cos descoñecidos nos comunicamos, sobre todo, a través dos ollos.
O que nos dí o corpo.


Cando vas a estar cunha persoa e queres transmitir unha mensaxe positiva , a primeira 

toma de contacto será coa mirada, un movemento ascendente e descendente de cellas

para atraer a súa mirada. Mantes a mirada uns tres segundos para ver as intencións desa 

persoa, despois desvíala cara a abaixo para volver a levantala a continuación.

É unha mensaxe de que vas en son de paz e que tes un desexo de cooperación.

Se pretendes desconcertala o que farías é desviar a mirada cara o ceo, e se a desvías 

cara á esquerda e dereita darás a sensación de rechazo ou falta de interés; mentras que

se mantés fixa a mirada quere dicir hostilidade, agresividade ...Espazo persoal e íntimo.O noso espazo persoal íntimo está formado polo noso corpo e por unha zona circundante 

duns cantos centímetros. Nese espazo sólo permitimos que entren os nosos amigos máis 

íntimos, parellas e familiares.

Un pouco máis lonxe sitúase a zona persoal lonxana na que sólo deixamos entrar a amigos

e compañeiros cos que mantemos unha boa relación.

Xeralmente non deixamos que nos toquen os estraños ou se sitúen demasiado cerca de 

nós. Se alguén invade ese espazo sentimos nerviosismo, enfado, irritación ou temor.

Cando alguén invada o noso espazo o mellor e apartarse cara un lado, non retroceder.

Tamén o espazo  persoal das persoas introvertidas é máis amplo que o das persoas extro-

vertidas.


O sorriso.


O máis axeitado é o que mostra os dentes superiores e sempre que sexa sincero, non 

falso.

Igual que a mirada o sorriso pode amosar cousas distintas: nerviosismo, ansiedade, inse-

guridade, hostilidade...

Un sorriso vacilante e débil, acompañado dunha mirada das mesmas características mostra

timidez e inseguridade.

Convén utilizala ante unha persoa que teña baixa autoestima para darlle seguridade. Un 

sorriso tenro, acompañado dunha mirada franca.

O sorriso que amosa lixeiramente os beizos superiores é axeitada para coñecidos, veciños.

Pola contra un sorriso aberto que amosa todos os dentes superiores pode ser desconcer-

tante para un descoñecido.A mirada. 


Os ollos teñen unha gran importancia e pódese dicir moito con eles.


Ao escoitar, miras ós ollos ó teu interlocutor para demostrarlle interés e atención, mentras 

que a outra persoa desvía , de cando en vez, a mirada mentras fala. Se nos miran fíxa-

mente é fácil que nos poñamos nerviosos. Cando lle vas contestar desvías primeiro tamén

un segundo a mirada e despois falas. Con eso das sensación de que meditaches o que 

vas a dicir.  Cando o facemos non somos conscientes de todos estes sinais de resposta e 

de comportamento.

Cando acabamos de coñecer a unha persoa diriximos a mirada ó triángulo formado polos

ollos e o nariz. Sen embargo, entre amigos, ampliamos ese triángulo para incluir a boca.

Baixar a mirada por debaixo dese ángulo interprétase como un maior desexo de intimidade

e pode facer que a persoa se sinta mal, incómoda.

O tempo que unha persoa mantén a mirada tamén nos pode dar pistas. As persoas insegu-

ras mantéñenna menos. Cando se fala de temas persoais diminúe o contacto visual e can-

nos eloxian aumenta.


Moitas veces a primeira impresión é a que conta e eso tamén pode suceder nunha entre-

vista.

A imaxe que queremos dar tamén depende da situación e da persoa que teñamos diante.

O mellor é utilizar ben a linguaxe corporal e ter unha apariencia física que lle resulte co-

rrecta á outra persoa.


Tamén o que pensamos de nós mesmos tamén exerce unha influencia na outra persoa.

Os demais xulgaránnos de xeito parecido a como nos xulgamos nós mesmos. E non esta-

mos falando de ter un físico atractivo senón de proxectar unha imaxe atractiva ó exterior.http://www.capacity.es/2014/12/interesante-montaje-audiovisual-10.html


QUE  DEBEMOS FACER DESPOIS DUNHA ENTREVISTA DE TRABALLO

http://www.capacity.es/2015/06/infografia-cuales-son-los-7-pecados.html

1- Repasa lo que ha sucedido en la entrevista

Lo primero que debes hacer al finalizar la entrevista de trabajo es anotar todo lo que ha sucedido durante la entrevista al llegar a casa, o incluso de camino a tu casa en la cafetería más cercana.


Cuando quieres conseguir un puesto de trabajo, son los pequeños detalleslos que cuentan, y cuanto más recuerdes de la entrevista de trabajo, mejor.Pregúntate:
  • ¿Qué crees que ha ido realmente bien? Si has conectado con el entrevistador, y la entrevista ha sido fluida, ¿en qué lo has notado?
  • ¿Qué crees que ha ido realmente mal? Si el entrevistador ha estado hostil o distante a lo largo de la entrevista, ¿porqué crees que ha sucedido?
  • ¿Qué pequeños detalles te han llamado la atención? Se trata de fijarte en todos los detalles. Gestos del entrevistador, cuando anota cada cosa, cómo reacciona ante tus respuestas, su lenguaje corporal, el tono de voz. Todo influye.
  • ¿Dónde podrías haber mejorado? Autoexamínate como si te vieses desde fuera grabado en un video. ¿Cómo lo has hecho? ¿Has mostrado algún miedo o inseguridad? ¿Has respondido algo que no deberías? ¿Te ha faltado preguntar algo?

2- Enviar un email a la persona que te ha entrevistado

Esto es muy importante. Tanto si la entrevista ha ido bien, como mal. 

Debes enviar un email de agradecimiento, y en función de cómo haya ido la entrevista vas a enviar un email cuyo objetivo es aumentar las posibilidades que tienes de conseguir el trabajo.

Si la entrevista ha ido bien, el objetivo principal de la carta, es reiterar tu interés en el puesto de trabajo y volver a venderte exponiendo los motivos por los que consideras que eres un buen candidato para ese puesto de trabajo.
Si la entrevista ha ido regular o no tan bien como esperabas, lo que vas a hacer es enviar un email tratando de solucionar los fallos de la entrevista.

Vas a repasar los puntos que has anotado en el paso anterior, y tratarás de solucionarlos a través del email.
Una señal a la que debes prestar mucha atención es si el entrevistador te ha dado una tarjeta con su email o no.

Si te la da durante la entrevista o al final de la misma, es que todo ha ido bien

Si no te la da, y no tienes su email, es la primera señal de alerta de que la entrevista ha ido mal, pídele una tarjeta para mantener el contacto, y trata de solucionar por email los errores de la entrevista.
Es cuestión de fijarse en los detalles.

3- Envía referencias en tu email

Ésta es sin duda, una manera de aumentar enormemente tus posibilidades de encontrar trabajo. 

Pide referencias a las personas de tu red de contactos. Lo ideal son las referencias de jefes que has tenido en anteriores trabajos. Se trata de crear la máxima confianza posible, y una buena referencia te ayuda a conseguirlo.
Con todo esto ya tienes un marco de referencia sobre el que actuar después de las entrevistas de trabajo. 


Previous
Next Post »